Centrální systém

   Centrální dispečerské pracoviště je určeno pro snadnější ovládání a sledování rozsáhlého systému. Umožňuje z jednoho místa sledovat chod celé technologie, nastavovat hodnoty, bezprostředně reagovat na poruchová a havarijní hlášení apod.

   Dispečerské pracoviště je založeno na profesionálním software pro vizualizaci TIRS32 firmy Coral. Tento software pracuje v prostředí Windows NT/2000. K připojení jednotlivých typů řídících jednotek do prostředí TIRS32 slouží tzv. "SW konektor", což je program, který zprostředkovává předávání dat mezi řídící jednotkou a jádrem systému TIRS. Toto řešení umožňuje k jednomu počítači se systémem TIRS připojit různé typy řídících jednotek od různých výrobců.

   Programové vybavení umožňuje:
  • vizualizaci řízené technologie formou přehledných schémat
  • dlouhodobý záznam měřených hodnot do databáze
  • jednoduché a přehledné ovládání připojených řídících jednotek
  • záznam historie výskytu poruchových a havarijních stavů
  • připojení k TIRS serveru z jiného počítače pomocí sítě
  • připojení telefonního hlásiče pro předávání hlášení systému TIRS
   
Následují 3 konkrétní případy realizovaných dispečerských pracovišť:
   
Řízení a sledování průmyslová technologie - Biopharm a.s.

   Dispečerské pracoviště umožňuje aktuální přehled stavu 3 produkčních boxů pro kuřata, které jsou napojeny na vzduchotechnickou jednotku.


   Současné zobrazení hodnot teploty, relativní vlhkosti a přetlaku v každém boxu je v tomto případě téměř nutností z důvodu technologické závislosti.


   Pomocí centrálního počítače jsou řízeny chovy v jednotlivých boxech. Dle časového plánu na 50 dní se řídí teplota. Boxy je možno jednotlivě odstavit z důvodu čpavkování. Záznam naměřených hodnot se předkládá jako průvodní list pro vypěstovaná kuřata.

   
Technika prostředí v rozsáhlém objektu - centrála Živnostenské banky

   V současné době je do dispečerského pracoviště svedeno kolem 1100 procesních proměnných. Systém umožňuje snadné nastavení požadované teploty v jednotlivých klimatizovaných prostorech.


   Monitoruje se stav napájení objektu a stav náhradního zdroje. Provádí se kontrola provozních mezí teplot; překročení mezí se hlásí a archivuje formou historických tabulek.

   
Monitorování a řízení odběru elektrické energie

   Dvě řídící jednotky NORMIK NK500 dodávají do systému kolem 150 procesních proměnných. Systém umožňuje zobrazení aktuálního odběru v jednotlivých objektech a sledování energetického maxima.
   Při výpadku dodávky elektrické energie je minitorován stav a výkon náhradního zdroje. Po nastartování a stabilizaci náhradního zdroje jsou připínány jednotlivé sekce. Výkon zdroje je udržován odpínáním a připínáním sekcí v optimálním rozmezí. Obsluha možnost měnit důležitost jednotlivých sekcí a kontrolovat stav napájení celého objektu.